Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Spelweek – Stichting Spelweek Bergentheim

Artikel 1 – Definities

 1. Spelweek: de Spelweek is een kindervakantieweek, die ieder jaar in de laatste week van de basisschool zomervakantie in Bergentheim wordt georganiseerd door Stichting Spelweek Bergentheim.
 2. Stichting Spelweek Bergentheim: organisator van de Spelweek.
 3. Bestuur: het bestuur van de Spelweek wordt gevormd door het bestuur van Stichting Spelweek Bergentheim.
 4. Spelweekterrein: het Spelweekterrein bestaat uit het speelveld, gelegen op het terrein achter zalencentrum Binnenmars aan de Kanaalweg West in Bergentheim.
 5. Vertegenwoordiger: (stief)ouder/verzorger, begeleider of voogd van het deelnemende kind en van een minderjarige medewerker of stagiair(e).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangsbewijzen van de Spelweek en op een ieder die zich op het Spelweekterrein bevindt.

Artikel 3 – Toegankelijkheid Spelweekterrein

 1. De Spelweek is geopend in de laatste week van de basisschool zomervakantie regio midden Nederland, van dinsdag t/m donderdag.
 2. De Spelweek is slechts toegankelijk voor basisschoolkinderen in het bezit zijn van een toegangsbewijs, voor hulpdiensten en voor medewerkers van de Spelweek. Uitzondering op deze regel wordt gevormd door de kijkavond op de dinsdagavond (zie artikel 3.5).
 3. Erkende toegangsbewijzen voor de Spelweek bestaan uit een polsbandje gedragen om de pols en voor de medewerkers een uitgereikt Spelweek t-shirt.
 4. Alle kinderen betreden het speelveld door de daarvoor bestemde toegangspoort.
 5. Op de dinsdagavond is het kijkavond op de Spelweek. Buiten deze kijkavond is het Spelweekterrein niet toegankelijk voor vertegenwoordigers en/of andere belangstellenden, behoudens op bijzondere uitnodiging door of vanwege het bestuur.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden vertegenwoordigers

 1. Vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen. De Spelweek biedt geen mogelijkheid tot opvang van kinderen buiten bovengenoemde openingstijden. Kinderen bij Spelweek worden tot aan het hek bij gebracht en gehaald. Dit houdt verband met aanmelding en registratie.
 2. Voor de Spelweek dient door de vertegenwoordiger de naam en leeftijd van het kind en het telefoonnummer vertegenwoordiger te worden voorzien aan het bestuur middels het aanmeldformulier.
 3. Kinderen die extra zorg, aandacht en/of begeleiding nodig hebben, dienen voorafgaand aan de Spelweek te worden aangemeld bij het bestuur. Contactgegevens zijn te vinden op onze website www.Spelweekbergentheim.nl.

Artikel 5 – Allergieën en geneesmiddelen

 1. De vertegenwoordigers van kinderen die afhankelijk zijn van geneesmiddelen, levensbedreigende ziektes hebben en/of overgevoelig zijn voor bepaalde (voedsel)bestanddelen (allergie/intolerantie), vragen wij hun kind voorafgaand aan de Spelweek aan te melden bij het bestuur van de Spelweek. Contactgegevens zijn te vinden op onze website www.Spelweekbergentheim.nl. Alle gevolgen voortvloeiend uit deze afhankelijkheid en/of overgevoeligheid komen te allen tijde geheel voor eigen rekening en risico van de vertegenwoordiger.

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. De Stichting Spelweek Bergentheim en/of de Spelweek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van personen die zich op het Spelweekterrein bevinden.
 2. Behoudens hetgeen in artikel 6.1 genoemd, is de Stichting Spelweek Bergentheim en/of de Spelweek slechts aansprakelijk voor directe schade van en/of letsel aan personen die rechtmatig op het Spelweekterrein verblijven, indien die schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan de Spelweek toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade en/of letsel waartegen de Stichting Spelweek Bergentheim en/of de Spelweek is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
 • gevolgschade;
 • immateriële schade;
 • schade veroorzaakt door of vanwege bezoekende organisaties.

Artikel 7 – Gegevensverwerking

De Stichting Spelweek Bergentheim en/of de Spelweek kan ten behoeve van promotiedoeleinden en/of sfeerimpressies foto- en filmopnamen maken en gebruiken van hen die zich op het Spelweekterrein bevinden en/of van hen die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door de Stichting Spelweek Bergentheim en/of de Spelweek. Door deel te nemen aan voornoemde activiteiten en/of door zich op het Spelweekterrein te begeven gaat men akkoord met voornoemde gegevensverwerking.

Het bestuur van Stichting Spelweek houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven eenzijdig te wijzigen.

Stichting Spelweek Bergentheim
www.spelweekbergentheim.nl
info@Spelweekbergentheim.nl
KvK nr.: 75939851