Privacyverklaring

Spelweek Bergentheim is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Spelweek Bergentheim:

Stichting Spelweek Bergentheim
Van der Sluisstraat 6
7691DP Bergentheim
info@spelweekbergentheim.nl
KvK nr.: 75939851

Persoonsgegevens welke wij verwerken

Spelweek Bergentheim verwerkt persoonsgegevens in de vorm van opgaveformulieren. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt nier verstrekt aan derden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spelweekbergentheim.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Spelweek Bergentheim verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw opgave van kinderen
  • Het afhandelen van uw opgave met betrekking tot vrijwilligerswerk

Foto’s gepubliceerd op de website

Tijdens de Spelweek zal er beeldmateriaal in de vorm van foto’s en video’s gemaakt worden. Deze beelden kunnen op de website, onze Instagram en onze Facebookpagina weergegeven worden. Mocht het zo zijn dat u niet wilt dat een foto van uw kind op onze website of onze social media pagina’s komt, meld dit dan bij ons via info@spelweekbergentheim.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Spelweek Bergentheim neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spelweek Bergentheim) tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Spelweek Bergentheim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

  • Persoonsgegevens opgave kinderen; Bewaartermijn 1 jaar
  • Persoonsgegevens opgave vrijwilligers; Bewaartermijn 2 jaar                   
  • Sponsoren; Bewaartermijn 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Spelweek Bergentheim verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Spelweek Bergentheim gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spelweek Bergentheim en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spelweekbergentheim.nl.

Spelweek Bergentheim wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Spelweek Bergentheim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spelweekbergentheim.nl